Construïm futur
amb els nostres projectes

La Fundació

Fundació Pineda per al Foment i Desenvolupament de l'Educació i la Cultura va néixer, tal com descriu el seu nom, amb una clara vocació educativa i cultural, un abast social i un compromís amb el present i el futur. Està inscrita amb el número 631 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb data 28 de setembre de 1992.

MISSIÓ

Fundació Pineda està compromesa des dels seus inicis en promoure, difondre i patrocinar projectes i activitats que contribueixin al foment i desenvolupament de l'educació i de la cultura.

Les seves ajudes i col·laboracions estan dirigides tant a persones com a entitats i associacions amb finalitats educatives i culturals. especialment iniciatives orientades a la formació dels joves, i a la seva capacitació en l'àmbit acadèmic i professional.

VALORS

 • La persona, la seva llibertat i la seva dignitat
 • La família com a primer nucli socialitzador i educatiu
 • Les relacions interpersonals, el respecte i la convivència en un context global i multicultural.
 • La joventut com a projecció de futur
 • La creativitat, l'emprenedoria i l'actualització professional, científica i tècnica.
 • La professionalitat, l'estudi i la investigació constant per a un millor desenvolupament de la cultura i de la societat.

LÍNIES D'ACTUACIÓ

 1. Prestar ajuda, en qualsevol forma possible, al foment, desenvolupament i realització d' activitats de formació professional, cultural, educativa en tots els seus aspectes i sentits més amplis.
 2. La concessió d'ajudes econòmiques a tota classe de persones o entitats per a la seva participació en qualsevol tipus de programes o cursos que estiguin en línia amb els nostres fins fundacionals, tant a l'àmbit acadèmic o escolar com al temps de lleure, així com també per a la creació, construcció i equipament de centres que contribueixin a la finalitat de la Fundació.
 3. La promoció de projectes que contribueixin al desenvolupament d'una educació centrada en el valor de la persona i la seva dignitat, i que mirin a la construcció d'una societat basada en el respecte i en la justícia.
 4. La promoció de projectes a l'àrea de joventut.
 5. L'organització de concursos i certàmens que premiïn el mèrit particular o corporatiu a treballs que, a qualsevol branca o sector, puguin ser d'utilitat en l'àmbit social.
 6. La col·laboració o promoció de projectes i accions socials de desenvolupament tant locals com en països menys afavorits.

Patronat

President
Sr. Javier García Ruiz

Vicepresidenta
Sra. M. Assumpció Esteve Pardo

Secretària no patró
Sra. Maria Toro Capdevila

Vocals
Sra. Matilde Bahima Simó
Sra. M. Dolors Echeverría Cortada
Sra. M. Teresa Fontes de Albornoz Blanc
Sra. Montserrat Bravo Godó

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
(en construcció)